Open Happening

Kurs nr 9

Doświadczenie skierowane do tych, którzy już korzystają z produktów VITHA w celu pogłębienia wiedzy na ich temat, ale przede wszystkim dla salonów, które jeszcze nie miały okazji z nich korzysta . Kurs skupia się głównie na obszarze usług kolorystycznych, wchodzi w interakcję z publicznością podczas diagnozy, wyboru kolorów i technik stosowanych w zależności od formy cięcia.

Co to jest: Dzień otwarty poświęcony interpretacji najnowszych trendów modowych, aby można było łatwo je replikowa w salonie. Cel: Zapewnienie dogłębnego spojrzenia na produkty i programy edukacyjne, jakie oferują stylisty VITHA. Zawartość: Program obejmuje 2 koloryzacje modowe (z ewentualnie związanych z nimi cięciami), pracując preferowalnie z różnymi seriami, obejmującymi odcienie blond, brązów i czerwieni. Dodatkowo, zostanie przeprowadzona praca nad koloryzacją na wysokim procencie siwych włosów, aby pokaza moc pokrywania. Do kogo skierowane: Właściciele i doświadczeni współpracownicy. Czas trwania: 3/4 godziny (z około 20 minutami przerwy, tylko w formie wizualnej).

2024-02-08T12:05:19+01:00

COURSE N.9

An experience dedicated to those who already use VITHA in order to improve their knowledge of the products, but above all to salons that have not yet had the opportunity to use them. The course mainly revolves around the color service, interacting with the public in the diagnosis, in the choice of colors, and in the technique to be used with respect to the cut shape.

What it is: An open day dedicated to interpreting new fashion trends so that they can be easily reproduced in the salon.

Objective: To give an in-depth view of the products and educational training programs that VITHA stylists offer.

Contents: The program includes 2 fashion colors (with possible relative cut) working possibly with different series which could be: blond / brown / red, plus a job of coloring on a high percentage of white hair in order to demonstrate the power of coverage.

Who is it for: Owners and expert collaborators.

Duration: 3/4 hours (with about 20 minutes of break and it is only visual).

2022-02-23T15:07:30+01:00

CORSO N.9

Un’esperienza dedicata a chi già utilizza VITHA al fine di migliorare le conoscenze sui prodotti, ma soprattutto ai saloni che ancora non hanno avuto occasione di usarli. Il corso ruota principalmente intorno al servizio colore, si interagisce con il pubblico nella diagnosi, nella scelta dei colori, e nella tecnica da utilizzare rispetto alla forma di taglio.

Che cos’è: Una giornata a porte aperte dedicata ad interpretare le nuove tendenze moda affinché siano facil­mente riproducibili in salone.

Obiettivo: Dare una visione approfondita dei prodotti e dei programmi educativi di formazione che gli stilisti VITHA offrono.

Contenuti: Il programma prevede 2 colorazioni moda ( con eventuale relativo taglio) lavorando possibilmente con diverse serie che potrebbero essere: biondo/ marrone/ rosso, in più un lavoro di colorazione su alta percen­tuale di capelli bianchi in modo da dare dimostrazione del potere di copertura.

A chi è rivolto: Titolari e collaboratori esperti.

Durata: 3/4 ore (con 20 minuti circa di break ed è solo visivo)

2021-06-10T16:04:56+02:00
Go to Top