Curly forever

KURS NR 1

Kurs całkowicie poświęcony włosom falistym i kręconym, dzień poświęcony pogłębianiu wiedzy na temat ruchów, jak osiąga różne rezultaty, używając różnych technik i narzędzi. Program obejmuje naukę i tworzenie systemów stworzonych specjalnie do definiowania i podkreślania kręconych włosów, począwszy od strzyżenia, koloru, trwałych ruchów, po stylizację. Kurs przeprowadzany jest metodą krok po kroku.

Czym to jest: Dzień poświęcony ruchom.

Cel: Opanowanie systemów do pielęgnacji kręconych włosów. Zawartość: Podkreślanie kręconych włosów za pomocą technik strzyżenia, koloryzacji, trwałych ruchów i stylizacji.

Dla kogo: Właściciele i współpracownicy.

Czas trwania: 1 dzień.

Materiały do zabrania: nożyczki, maszynka, różne grzebienie, szpilki, klipsy lub wsuwki, różne szczotki, dyfuzor, suszarka, folia, spryskiwacz, karty i wałki do trwałej ondulacji.

Liczba uczestników: Maksymalnie 15 osób.

2024-02-08T11:30:27+01:00

COURSE N.1

A course completely dedicated to wavy and curly hair, a day where you can deepen your knowledge about movements, how to obtain different results using different techniques and different tools. The program includes the study and implementation of systems designed specifically to define and emphasize curly hair, ranging from cut, to color, to permanent movements, to styling. Course performed with step by step method.

What it is: Day dedicated to movements.

Objective: To learn ways to treat curly hair. Contents: Enhance curly hair with cutting, color, waving and styling techniques.

Who is it for: Owners and collaborators.

Duration: 1 day.

Bringing material: scissors, razor, various combs, stork’s beaks, clips or clothespins, various brushes, diffuser, hairdryer, foil, spray bottle, papers and permanent curlers.

Number of participants: Max 15 people.

2022-02-23T14:47:49+01:00

CORSO N.1

Un corso completamente dedicato ai capelli mossi e ricci, una giornata dove approfondire le conoscenze riguardo ai movimenti, come ottenere diversi risultati utilizzando diverse tecniche e diversi strumenti. Il programma prevede lo studio e la realizzazione di sistemi concepiti appo­sta per definire ed enfatizzare i capelli ricci, che vanno dal taglio, al colore, ai movimenti perma­nenti, allo styling. Corso eseguito con metodo step by step.

Che cos’è: Giornata dedicata ai movimenti.

Obiettivo: Apprendere sistemi per trattare i capelli ricci. Contenuti: Valorizzare i capelli ricci con tecniche di taglio, colore, ondulazione e styling.

A chi è rivolto: Titolari e collaboratori.

Durata: 1 giorno.

Materiale da portare: forbici, rasoio, pettini vari, becchi di cicogna, clips o mollettoni, spazzole varie, diffusore, phon, stagnola, spruzzino, cartine e bigodini per· permanente.

Numero partecipanti: Max 15 persone.

2020-11-10T14:25:01+01:00
Go to Top