Basic Cut

KURS NR 2

To stanowi podstawowe wykształcenie w zakresie strzyżenia, rozpoczynając od podstawowych teoretycznych pojęć aż po wykonanie różnych form, za pomocą prostych i szybkich metod, pozwalających na stworzenie dowolnego rodzaju strzyżenia. Program obejmuje naukę geometrii stosowanej do kształtu głowy oraz wszelkie niezbędne umiejętności do stworzenia 4 podstawowych form, z każdą rozwiniętą w kilku wariantach i różnymi opcjami wykonania, a następnie pogłębione poprzez ich składanie w celu uzyskania ostatecznych form strzyżenia. Kurs przeprowadzany jest metodą krok po kroku.

Czym to jest: Kompletny kurs “podstawowego” strzyżenia. Cel: Opanowanie i wykonanie 4 podstawowych form strzyżenia. Zawartość: Teoretyczna znajomość geometrii oraz tworzenie podstawowych form strzyżenia za pomocą naukowych systemów i metod. Dla kogo: Doświadczeni współpracownicy. Czas trwania: 6 dni. Początek: godzina 10:00 / Zakończenie: godzina 17:00. Materiały do zabrania: Nożyczki, maszynka, grzebień, płaska szczotka, spryskiwacz, klipsy lub wsuwki, różne szczotki do suszenia, suszarka. Liczba uczestników: Maksymalnie 15 osób.

2024-02-08T11:32:43+01:00

COURSE N.2

This represents the basic education of the cut, which goes from the basic theoretical notions to the realization of the molds, with a simple and fast method, which allows us to create any cut. The program includes the study of geometry applied to the head and all the knowledge necessary for the development of the 4 basic shapes, each elaborated in several versions and with different manufacturing options, then deepened with the assembly of the same in order to obtain the shapes of finished cut. Course performed with step by step method.

What it is: A complete “basic” cutting course.

Objective: To learn and realize the 4 basic shapes.

Contents: Theoretical knowledge of geometry and realization of basic cutting shapes through scientific systems and methods.

Who is it for: Expert collaborators.

Duration: 6 days Start: 10.00 / End: 17.00

Material to bring: Scissors, razor, comb, flat brush, spray bottle, clips or clothespins, various drying brushes, hairdryer.

Number of participants: Max 15 people.

2022-02-23T14:51:00+01:00

CORSO N.2

Questo rappresenta l’educazione base del taglio, che va dalle nozioni teoriche basilari alla realizzazione delle torme, con un metodo semplice e veloce, che ci permettono di creare qualsiasi taglio. Il programma prevede lo studio della geometria applicata alla testa e tutte le conoscenze necessarie per lo sviluppo delle 4 forme basi, ognuna elaborata in più versioni e con diverse opzioni di realizzo, approfondite poi con l’assemblaggio delle stesse al fine di ottenere delle forme di taglio finite. Corso eseguito con metodo step by step.

Che cos’è: Un corso di taglio “base” completo.

Obiettivo: Apprendere e realizzare le 4 forme di base.

Contenuti: Conoscenza teorica della geometria e realizzazione delle forme di taglio base attraverso sistemi e metodi scientifici.

A chi è rivolto: Collaboratori esperti.

Durata: 6 giorni Inizio: ore 10.00 / Fine: ore 17.00

Materiale da portare: Forbici, rasoio, pettine, spazzola piatta, spruzzino, clips o mollet­toni, spazzole varie per asciugatura, phon.

Numero di partecipanti: Max 15 persone.

2020-11-11T17:02:25+01:00
Go to Top